Декларация за защитата на личните данни

 

Радваме се, че проявявате интерес към нашата фирма. Защитата на данните е много важна за ръководството на СТЕФАНОВ МОТЪРС – ПЛЕВЕН ООД. Използването на уеб-страниците на СТЕФАНОВ МОТЪРС – ПЛЕВЕН ООД по принцип е възможно и без подаване на лични данни. Но ако дадено лице иска да се възползва от по-специфични услуги на нашата фирма чрез нашия уебсайт, е възможно да е необходимо предоставяне на определени лични данни. Ако е необходимо предоставяне на лични данни, а в същото време няма правно основание за получаване на тези данни, то ние по правило се обръщаме към засегнатото лице с молба да даде изричното си съгласие.

Обработката на лични данни, например на имената, адреса, електронния адрес или телефония номер на засегнатото лице, се извършва винаги съгласно наредбата за защита на личните данни и в съответствие със специфичните постановления за защита на данните на СТЕФАНОВ МОТЪРС – ПЛЕВЕН ООД. Чрез настоящата декларация за защитата на личните данни нашата фирма иска да информира обществеността за вида, обхвата и предназначението на личните данни, които ние събираме, използваме и обработваме. Настоящата декларация за защитата на личните данни също така информира засегнатите лица за техните права.

Фирма СТЕФАНОВ МОТЪРС – ПЛЕВЕН ООДе взела редица технически и организационни мерки, за да осигури максимална защита без пробиви в сигурността за личните данни, които се обработват чрез този уебсайт.

Въпреки това преносът на данни в интернет може да бъде свързан със слабости в защитата, така че не е възможно да се гарантира абсолютна сигурност. По тази причина всяко засегнато лице има свободата да избере алтернативни начини, за да ни съобщи личните си данни, например по телефона.

 1. Определяне на понятията

В основата на Декларацията за защитата на личните данни на СТЕФАНОВ МОТЪРС – ПЛЕВЕН ООД залагат понятия, които са използвани от европейското законодателство при обнародването на Основния регламент за защита на данните (DS-GVO). 

Нашата Декларация за защитата на личните данни трябва да бъде четивна и разбираема както за широката общественост, така и за нашите клиенти и търговски партньори. За да гарантираме това, бихме искали предварително да обясним използваните понятия.

Ние използваме в настоящата Декларация за защитата на личните данни следните понятия:

а)    Лични данни

Личните данни обхващат цялата информация, която се отнася за идентифицирано или идентифицируемо физическо лице (по-долу наричано „засегнато лице“). Идентифицируеми са физическите лица, които могат да бъдат идентифицирани директно или индиректно, най-вече чрез съотнасяне към вече налична информация, например име, личен номер, локация, онлайн-данни, или чрез един или повече специфични белези, които са свързани с физическата, физиологичната, генетичната, психическата икономическата, културната и социалната идентичност на съответното физическо лице.

б)    Засегнато лице

Засегнато лице е всяко идентифицирано или идентифицируемо физическо лицe, чиито лични данни се обработват от юридическото лице, отговорно за обработката.

в)    Обработка

Обработка е всеки процес или всяка поредица от процеси, свързани с личните данни и извършвани с или без помощта на автоматизирана техника, като например събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

г)    Ограничаване на   обработката

Ограничаването на обработката представлява маркиране на съхранените лични данни с цел ограничаване на бъдещата им обработка.

д)    Профилиране

Профилиране е всяко автоматично обработване на лични данни, при което личните данни се използват, за да се направи оценка на определени личностни аспекти, които се отнасят за определено физическо лице – най-вече с цел да бъдат анализирани или прогнозирани аспекти, свързани с трудовите постижения, икономическото състояние, здравето, личните предпочитания, интересите, надеждността, поведението, мястото на пребиваване или смяната на местоживеенето на физическото лице.

е)     Псевдонимизиране

Псевдонимизирането е обработка на личните данни по такъв начин, че тези лични данни вече не могат да бъдат съотнесени към определено физическо лице без помощта на допълнителна информация, доколкото тази допълнителна информация се съхранява отделно и подлежи на технически и организационни мерки, които гарантират, че личните данни няма да бъдат отнесени към идентифицирано или идентифицируемо физическо лице.

ж)    Администратор или лице, отговорно за обработката

Администраторът или лицето, отговорно за обработката, е физическо или юридическо лице, институция, учреждение или друга служба, което самостоятелно или заедно с други взема решения за целите и средствата на обработката на личните данни. Когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държавата членка.

з)    Лице, обработващо поръчката

Лицето, обработващо поръчката е физическо или юридическо лице, институция, учреждение или друга служба, което обработва лични данни по поръчение на администратора.

и)      Получател

Получателят е физическо или юридическо лице – институция, учреждение или друга служба – на което се предоставят личните данни, независимо, дали става въпрос за трето лице или не. Институциите, които получават лични данни в рамките на определено проучване съгласно правната система на Съюза или на страните-членки, не се считат за получатели.

й)      Трето лице

Трети лица са физически или юридически лица, институции, учреждения или други служби извън засегнатото лице, администратора, обработващия поръчката и лицата, които са пряко подчинени на администратора или обработващия поръчката и са упълномощени да обработват лични данни.

к)    Съгласие

Съгласие е всяко волеизявление, което е направено доброволно, информирано и недвусмислено от засегнатото лице за определен казус под формата на декларация или друго недвусмислено потвърждаващо действие, с което засегнатото лице ясно показва, че е съгласно с обработката на съответните лични

данни.

 2. Име и адрес за кореспонденция на лицето, отговорно за обработката

Отговорно лице или администратор по смисъла на Основния регламент за защита на данните, на другите закони за защита на данните, валидни в страните-членки и на други разпоредби, имащи за свой правен предмет защитата на личните данни, е:

СТЕФАНОВ МОТЪРС – ПЛЕВЕН ООД,  жк Тракия бл.201а вх.А ет.6 ап.16, гр. Пловдив, тел. 0882 511 511,e-mail:  bdc@stefanov.bg, www.stefanov.bg

3. Име и адрес за кореспонденция на надзорника на личните данни

Лицето, упражняващо надзор над личните данни и оправомощено от администратора, е:

Йордан Стойчев (bdc@stefanov.bg)

СТЕФАНОВ МОТЪРС – ПЛЕВЕН ООД,  жк Тракия бл.201а вх.А ет.6 ап.16, гр. Пловдив, тел. 0882 511 511,e-mail:  bdc@stefanov.bg, www.stefanov.bg

Всяко засегнато лице може да се обърне по всяко време по всички въпроси и запитвания във връзка със защитата на личните данни директно към нашия надзорник на личните данни.

4. Бисквитки (Cookies)

Интернет-страниците на СТЕФАНОВ МОТЪРС – ПЛЕВЕН ООД използва бисквитки. Бисквитките са текстови файлове, които посредством интернет-браузър се изпращат и съхраняват в компютърна система.

Многобройни интернет-страници и сървъри използват бисквитки. Много бисквитки съдържат т.нар. Cookie-ID. Това е идентификационен код, който позволява еднозначното идентифициране на бисквитката. Той се състои от поредица знаци, чрез която уеб-страници и сървъри могат да бъдат отнесени към конкретния интернет-браузър, в който е запазена бисквитката. По този начин посетените уебсайтове и сървъри могат да разграничат индивидуалния браузър на засегнатото лице от други интернет-браузъри, които съдържат други бисквитки. Даден интернет-браузър може да бъде разпознат повторно и идентифициран чрез еднозначния идентификационен код (Cookie-ID).

Благодарение на бисквитките СТЕФАНОВ МОТЪРС – ПЛЕВЕН ООД може да предостави на потребителите на този уебсайт индивидуални услуги, които не биха били възможни без използването на бисквитките.

Посредством бисквитките информациите и предложенията на нашия сайт могат да бъдат оптимизирани в полза на потребителя. Както вече, споменахме, бисквитките ни дават възможност да разпознаваме повторно посетителите на нашия сайт. Целта на това разпознаване е улеснението на потребителите при използване на нашия сайт.

Потребителят на сайт, който използва бисквитки, няма нужда например да подава данните си за достъп при всяко посещение на сайта, тъй като тази функция се поема от сайта и от запазената в компютърната система на потребителя бисквитка. Друг пример е бисквитката на кошницата в онлайн-магазина. Онлайн-магазинът запаметява артикулите, които клиентът е поставил във виртуалната кошница посредством бисквитка.

Засегнатото лице може по всяко време да блокира бисквитките на нашия сайт чрез съответната настройка на използвания интернет-браузър и по този начин да спре трайно използването на бисквитки. Освен това вече използваните бисквитки могат да бъдат изтрити по всяко време посредством интернет-браузъра или други софтуерни програми. Това е възможно при всички разпространени в момента браузъри. Ако засегнатото лице деактивира бисквитките в използвания интернет-браузър, е възможно в определени случаи не всички функции на нашия интернет-сайт да бъдат сто процента използваеми.

 5. Записване на общи данни и информации

Интернет-страницата на СТЕФАНОВ МОТЪРС – ПЛЕВЕН ООД записва редица общи данни и информации, чрез автоматизирана система при всяко посещение на страницата от засегнатото лице. Тези общи данни и информации се съхраняват в журналните файлове на сървъра. Следните данни могат да бъдат съхранявани (1) вид и версия на използваните браузъри, (2) операционната система на компютъра, от който се извършва достъпът, (3) интернет-страницата, от която компютърната система е достигнала до нашия сайт (така наречения Referrer), (4) под-страниците на нашия сайт, които биват посетени от чуждата компютърна система, (5) дата и час на достъп до сайта, (6) интернет-протокол (IP-адрес), (7) интернет-доставчик на компютърната система, от която е извършен достъпът, и (8) други подобни данни и информации, които служат за предотвратяване на опасности в случай на атаки към нашите информационно-технологични системи.

При използването на тези общи данни и информации СТЕФАНОВ МОТЪРС – ПЛЕВЕН ООД не прави заключения, относно засегнатото лице. Тези информации по-скоро се използват за следните цели: (1) за да бъде представено коректно съдържанието на нашия сайт, (2) за да бъде оптимизирано съдържанието на нашия сайт, както и рекламата за него, (3) за да се гарантира трайната функционалност на нашите информационно-технологични системи и на техниката на нашия сайт и (4) за да можем да осигурим необходимата информация за разследванията на съдебно-изпълнителните власти в случай на кибератака. Тези анонимно регистрирани данни и информации подлежат от една страна на статистическа оценка от СТЕФАНОВ МОТЪРС – ПЛЕВЕН ООД, а от друга страна се използват с цел повишаване на сигурността и защитата на данните в нашата фирма, за да гарантираме оптимално ниво на защита на обработените от нас лични данни. Анонимните данни от журналните файлове на сървъра се съхраняват отделно от всички предоставени от засегнатото лице лични данни.

 6. Регистрация на нашия уебсайт

Засегнатото лице има възможност да се регистрира на уебсайта на администратора, като предостави лични данни. Кои лични данни ще бъдат подадени към администратора, зависи от съответната маска за въвеждане на данни, която се използва при регистрацията. Зададените от засегнатото лице лични данни се събират и съхраняват от администратора изключително само за вътрешна употреба и за собствени цели. Администраторът може да предостави личните данни на едно или повече лица, ангажирани с изпълнението на дадена поръчка, например на куриерска служба. Тези лица обаче също използват предоставените лични данни само за вътрешна употреба, която е пряко свързана c дейността на администратора.

Освен това при регистрация на уебсайта на администратора също така се запаметяват IP-адреса, предоставен на засегнатото лице от неговия интернет-доставчик (ISP), както и датата и часа на регистрацията. Причината за запаметяването на тези данни е, че само по този начин може да се предотврати злоупотреба с нашите услуги, и че тези данни при необходимост могат да послужат за разкриването на криминални деяния. Тези данни следователно са необходими за повишаване на сигурността на администратора. По принцип тези данни не се предават на трети лица, освен ако не е налице законова причина за това или ако предаването им не е необходимо в рамките на дадено наказателно дело.

Регистрацията на засегнатото лице и свързаното с нея доброволно предоставяне на лични данни дава възможност на администратора да предлага на засегнатото лице услуги и съдържания, които поради особеностите си могат да бъдат предлагани само на регистрирани потребители. Регистрираните потребители имат възможността по всяко време да променят подадените при регистрацията лични данни или да поискат пълното им изтриване от базата данни на администратора.

Администраторът е длъжен при поискване да предоставя на всяко засегнато лице по всяко време информация за това, кои лични данни за засегнатото лице са запаметени. Освен това администраторът коригира или изтрива личните данни по желание или указание на засегнатото лице, доколкото не е налице законово задължение за запазването на данните. В настоящата Декларация за защитата на личните данни поименно е посочен надзорникът на личните данни, а всички сътрудници на администратора също са на разположение на засегнатото лице при желание за контакт.

7. Възможност за контакт чрез уебсайта

Поради законовите разпоредби уебсайт на СТЕФАНОВ МОТЪРС – ПЛЕВЕН ООД  съдържа данни, които позволяват бърз електронен контакт с нашата фирма и непосредствена комуникация с нас, което включва също така електронна поща (E-Mail). Ако засегнатото лице осъществи контакт с администратора чрез имейл или формуляр за контакт, то посочените от засегнатото лице лични данни автоматично се запаметяват.

Такива лични данни, които са подадени от засегнатото лице към администратора, се съхраняват за целите на обработката или за осъществяване на контакт със засегнатото лице. Тези лични данни не се предоставят на трети лица.

8. Рутинно изтриване и блокиране на лични данни

Администраторът обработва и съхранява личните данни на засегнатото лице само за периода, който е необходим за осъществяването на целта на запазването на данните, или доколкото това е предвидено от европейското законодателство или от друг законодател в закони и наредби, под действието на които попада администраторът

Ако целта на запазването на данните вече не е актуална или ако предвиденият от европейското законодателство или от друг компетентен законодател срок на съхранение изтече, то личните данни се блокират или изтриват с рутинна процедура съгласно законовите постановления.

9. Права на засегнатото лице

а)    Право на потвърждение

Европейските законодателни органи постулират, че всяко засегнато лице има право да поиска от администратора потвърждение относно това, дали съответните лични данни са били обработени. Ако засегнатото лице желае да се възползва от това свое право, то може да се обърне по всяко време към надзорника по защитата на личните данни или друг сътрудник на администратора.

б)    Право на информация

Всяко лице, засегнато от обработката на лични данни, има гарантираното от европейските законодателни органи право по всяко време да изисква от администратора безплатна справка за съхранените негови лични данни, както и да получава копия от тази справка. Освен това европейските законодателни органи признават правото на засегнатото лице да получава информация, свързана с:

 • Целите на обработката
 • Категориите лични данни, които се обработват
 • Получателите или категориите получатели, на които са били или ще бъдат предоставени личните данни, особено ако те се намират в трети държави или интернационални организации
 • Ако е възможно – планираната продължителност на съхранение на личните данни, или, ако не е възможно – критериите за определяне на тази продължителност
 • Правото на поправка или изтриване на собствените лични данни или ограничаване на обработката им от администратора, или правото на възражение срещу обработката
 • Правото за подаване на жалба към надзорен орган
 • Ако събраните лични данни не са взети от самото лице: цялата налична информация за произхода на данните
 • Автоматизираното вземане на решения, включително профилирането съгл. чл. 22 ал.1 и 4 DS-GVO и – поне в тези случаи – релевантна информация за използваната логика, както и за обхвата и за търсените последици от такъв вид обработка за засегнатото лице
 • Освен това засегнатото лице има право на информация за това, дали личните данни ще бъдат предоставени на трета държава или интернационална организация. Ако случаят е такъв, то засегнатото лице има право да получи информация за гаранциите във връзка с предоставянето на данните.

Ако засегнатото лице желае да се възползва от това право, то може да се обърне по всяко време към надзорника по защитата на личните данни или друг сътрудник на администратор

в)    Право на коригиране

Всяко лице, засегнато от обработката на лични данни, има гарантираното от европейските законодателни органи право да поиска незабавното коригиране на съответните неправилни лични данни. Освен това засегнатото лице има право да поиска допълване на непълните лични данни с оглед целите на обработката – също и посредством допълнителна декларация.

Ако засегнатото лице желае да се възползва от това право, то може да се обърне по всяко време към надзорника по защитата на личните данни или друг сътрудник на администратора.

г)    Право на изтриване (право на забравяне)

Всяко лице, засегнато от обработката на лични данни, има гарантираното от европейските законодателни органи право да поиска незабавното изтриване на своите личните данни от администратора, доколкото е налице някое от следните основания, които правят обработката излишна:

 • Личните данни са били взети или обработени за цели, за които те вече не са необходими.
 • Засегнатото лице оттегля съгласието си, на което се е основавала обработката съгл. чл. 6 ал. 1 буква a на Основния регламент за защита на данните или чл. 9 ал. 2 буква a на същия регламент, и липсва друго правно основание за обработката.
 • Засегнатото лице подава възражение срещу обработката съгл. чл. 21 ал. 1 на Основния регламент за защита на данните, и няма приоритетни правни основания за обработката, или засегнатото лице подава възражение срещу обработката съгл. чл. 21 ал. 2 на Основния регламент за защита на данните.
 • Личните данни са били обработени неправомерно.
 • Изтриването на личните данни е необходимо, за да се изпълнят правни задължения съгласно правната система на съюза или на страните-членки, под която попада администраторът.
 • Личните данни са били взети във връзка с предлагани услуги на информационното общество съгласно чл. 8 ал. 1 от Основния регламент за защита на данните.Ако личните данни са били публично оповестени от СТЕФАНОВ МОТЪРС – ПЛЕВЕН ООД и ако нашата фирма като отговорно лице съгласно чл. 17 ал. 1 на Основния регламент за защита на данните е длъжна да изтрие личните, то СТЕФАНОВ МОТЪРС – ПЛЕВЕН ООД ще вземе адекватни мерки, също и от техническо естество, в зависимост от наличните технологии и разходите за изпълнението, за да уведоми други отговорни лица, които обработват предоставените лични данни, че засегнатото лице е поискало изтриване на всички линкове към тези лични данни, както и на всички копия или реплики на личните данни от тези отговорни лица, доколкото обработката не е със задължителен характер. Надзорникът по защитата на СТЕФАНОВ МОТЪРС – ПЛЕВЕН ООД или друг сътрудник ще предприеме необходимите стъпки в конкретния случай.
 • Ако някое от посочените основания е налице и засегнатото лице желае изтриването на лични данни, които се съхраняват при СТЕФАНОВ МОТЪРС – ПЛЕВЕН ООД, то засегнатото лице може да се обърне по всяко време към надзорника по защитата на личните данни или друг сътрудник на администратора. Надзорникът по защитата на СТЕФАНОВ МОТЪРС – ПЛЕВЕН ООД или друг сътрудник ще предприемат стъпки за незабавното изтриване на данните.

д)   Право на ограничаване на обработката

Всяко лице, засегнато от обработката на лични данни, има гарантираното от европейските законодателни органи право, да поиска от администратора ограничаване на обработката, ако е налице някоя от следните предпоставки:

 • Засегнатото лице оспорва коректността на личните данни – за срок, който позволява на администратора да провери коректността на данните.
 • Обработката е неправомерна, засегнатото лице отказва изтриването на личните данни и вместо това настоява за ограничаване на използването на личните данни.
 • Администраторът вече не се нуждае от личните данни за целите на обработката, засегнатото лице обаче има нужда от тях за предявяване, упражняване или защита на законови права.
 • Засегнатото лице е подало възражение срещу обработката съгл. чл. 21 ал. 1 на Основния регламент за защита на данните и все още не е ясно дали правните основания на администратора ще натежат спрямо тези на засегнатото лице.
 • Ако някоя от горепосочените предпоставки е налице и засегнатото лице иска ограничаване на личните данни, които се съхраняват при СТЕФАНОВ МОТЪРС – ПЛЕВЕН ООД, то засегнатото лице може да се обърне по всяко време към надзорника по защитата на личните данни или друг сътрудник на администратора. Надзорникът по защитата на СТЕФАНОВ МОТЪРС – ПЛЕВЕН ООД  или друг сътрудник ще предприемат стъпки за ограничаване на обработката.

е)     Право на пренос на данни

Всяко лице, засегнато от обработката на лични данни, има гарантираното от европейските законодателни органи право, да получи съответните лични данни, които засегнатото лице е предоставило на администратора, в структуриран, стандартен и машинно четим формат. Освен това то има правото да предостави тези данни на друго отговорно лице, като отговорното лице, на което първоначално са били предоставени данните, няма право да се противопоставя на това, доколкото обработката се основава на съгласие съгласно чл. 6 ал. 1 буква a на Основния регламент за защита на данните, или на чл. 9 ал. 2 буква a на Основния регламент за защита на данните, или на договор съгласно чл. 6 ал. 1 буква b на Основния регламент за защита на данните, и обработката се извършва с помощта на автоматизирана процедура, доколкото обработката не е необходима за изпълнението на задача, която е от обществен интерес или при изпълнение на официални функции, които са възложени на администратора.

Съгласно чл. 20 ал. 1 на Основния регламент за защита на данните засегнатото лице има право освен това при упражняване на своето право на пренос на данни да поиска личните данни да бъдат предадени директно от едното отговорно лице към другото отговорно лице, доколкото това е технически възможно и доколкото по този начин не се нарушават правата и свободите на други лица.

За упражняване на правото на пренос на данни засегнатото лице може да се обърне по всяко време към надзорника по защитата на личните данни на СТЕФАНОВ МОТЪРС – ПЛЕВЕН ООД или към друг сътрудник.

ж)    Право на възражение

Всяко лице, засегнато от обработката на лични данни, има гарантираното от европейските законодателни органи право, по всяко време да подаде възражение срещу обработката на негови лични данни, която се извършва въз основа на чл. 6 ал. 1 буква e или f на Основния регламент за защита на данните, по причини, които са следствие от конкретната ситуация на засегнатото лице. Това важи и за профилиране, основаващо се на тези постановления.

В случай на възражение СТЕФАНОВ МОТЪРС – ПЛЕВЕН ООД прекратява обработката на личните данни, освен ако не са налице императивни законни основания за обработката, които са приоритетни спрямо интересите, правата и свободите на засегнатото лице, или ако обработката служи за предявяване, упражняване или защита на законови права.

Ако СТЕФАНОВ МОТЪРС – ПЛЕВЕН ООД обработва лични данни с цел директен маркетинг, то засегнатото лице има право по всяко време да подаде възражение срещу обработката на личните данни за целите на такъв маркетинг. Това важи и за профилирането, доколкото то е свързано с директен маркетинг. Ако засегнатото лице подаде възражение срещу обработката на лични данни от СТЕФАНОВ МОТЪРС – ПЛЕВЕН ООД за целите на директния маркетинг, то СТЕФАНОВ МОТЪРС – ПЛЕВЕН ООД вече няма да използва личните данни за тези цели.

Освен това засегнатото лице има право по причини, произтичащи от конкретни ситуации, да подаде възражение срещу обработката на лични данни, която се извършва от СТЕФАНОВ МОТЪРС – ПЛЕВЕН ООД за научни или изследователски исторически цели или служи за статистически цели съгласно чл. 89 ал. 1 на Основния регламент за защита на данните, освен ако тази обработка служи за изпълнение на задача от обществен интерес.

За упражняването на правото на възражение засегнатото лице може да се обърне директно към надзорника на личните данни на СТЕФАНОВ МОТЪРС – ПЛЕВЕН ООД или към друг сътрудник. Освен това засегнатото лице има право във връзка с използването на услугите на информационното общество да упражни правото си на възражение чрез автоматизирани процедури, при които се използват технически спецификации, независимо от разпоредбите на Директива 2002/58/ЕО.

з)    Автоматизирани решения в конкретни случаи, включително профилиране

Всяко лице, засегнато от обработката на лични данни, има гарантираното от европейските законодателни органи право, да не бъде подлагано изключително само на решения, основаващи се на автоматизирана обработка – включително профилиране – които имат правни или други подобни сериозни последствия за засегнатото лице, доколкото решенията (1) не са необходими за сключване или изпълнение на договор между засегнатото лице и администратора или (2) са допустими съгласно правните системи на съюза или на страните-членки, които важат за засегнатото лице, и съответните правни постановления съдържат адекватни мерки за гарантирането на правата и свободите, както и на правните интереси на засегнатото лице, или (3) се вземат с изричното съгласие на засегнатото лице.

Ако решението (1) е необходимо за сключване или изпълнение на договор между засегнатото лице и администратора или (2) се взема с изричното съгласие на засегнатото лице, то СТЕФАНОВ МОТЪРС – ПЛЕВЕН ООД взема адекватни мерки, за да гарантира правата и свободите, както и правните интереси на засегнатото лице, към които спадат и правото на включване на реално лице от страна на администратора, правото на излагане на собствената гледна точка и правото на оспорване на решението.

Ако засегнатото лице иска да предяви права по отношение автоматизираните решения, то може да се обърне по всяко време към надзорника на личните данни на СТЕФАНОВ МОТЪРС – ПЛЕВЕН ООД или към друг сътрудник на администратора.

и)      Право на оттегляне на съгласие по смисъла на закона за защита на личните данни

Всяко лице, засегнато от обработката на лични данни, има гарантираното от европейските законодателни органи право по всяко време да оттегли съгласието си за обработка на лични данни.

Ако засегнатото лице желае да се възползва от своето право на оттегляне на съгласието, то може да се обърне по всяко време към нашия надзорник по защитата на личните данни или към друг сътрудник на администратора.

.

 1. Постановления за защита на личните данни при активиране и използване на Facebook

Администраторът е интегрирал в този уебсайт компоненти на предприятието Facebook. Facebook е социална мрежа.

Социалната мрежа е място за социални срещи в интернет, онлайн-общност, която по правило дава на потребителите възможността да общуват един с друг и да си взаимодействат във виртуалното пространство. Социалната мрежа може да служи като платформа за обмяна на мнения и опит или да дава възможност на интернет-общността да споделя лична или фирмена информация. Facebook също така предоставя на своите потребители възможността да си създадат частни профили, да качват снимки и да се свържат с други потребители чрез покани за приятелство.

Управителното дружество на Facebook е Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. В случай, че засегнатото лице живее извън САЩ и Канада, отговорното за обработката на личните данни лице е Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

При всяко отваряне на някоя от под-страниците на този уебсайт, който се управлява от администратора и в който е интегриран Facebook-компонент (Facebook-плъгин), Facebook-компонентът автоматично ще предлага на интернет-браузърът на информационно-технологичната система на засегнатото лице да свали Facebook-компонент от Facebook. Общ преглед на всички Facebook-плъгини може да се види на https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=bg_BG. В рамките на тази техническа процедура Facebook получава информация за това, коя конкретна под-страница на нашия уебсайт е била посетена от засегнатото лице.

Ако засегнатото лице в същото време е влязло в своя профил във Facebook, то Facebook при всяко посещение на нашия уебсайт на засегнатото лице и по време на целия му престой на сайта ще научава коя конкретна под-страница на нашата интернет-страница посещава засегнатото лице. Тази информация се събира от Facebook-компонента и се съотнася чрез Facebook към профила във Facebook на засегнатото лице. Ако засегнатото лице задейства някой от интегрираните в нашата интернет-страница Facebook-бутони, например бутона „Харесва ми“, или ако засегнатото лице публикува коментар, то Facebook съотнася тази информация към личния профил във Facebook на засегнатото лице и съхранява тези лични данни.

Facebook получава информация чрез Facebook-компонента, че засегнатото лице е посетило нашия сайт само тогава, когато засегнатото лице в момента на посещението едновременно е влязло в профила си във Facebook. Това се случва независимо от това, дали засегнатото лице е кликнало върху Facebook-компонента или не. Ако засегнатото лице не желае такова предаване на информация към Facebook, то може да предотврати преноса на данни, като излезе от профила си във Facebook, преди да посети нашия уебсайт.

Публикуваната от Facebook директива за личните данни, която може да се види на https://bg-bg.facebook.com/about/privacy/, дава информация относно събирането, обработката и използването на лични данни чрез Facebook. Освен това там е обяснено, какви възможности за промяна на настройките предоставя Facebook с цел защита на личната сфера на засегнатите лица. Налични са и различни приложения, които дават възможност за възпрепятстване на преноса на данни към Facebook. Засегнатото лице може да използва такива приложения, за да възпрепятства преноса на данни към Facebook.

 1. Постановления за защита на личните данни при активиране и използване на Google Analytics (с функция анонимизация)

Администраторът е интегрирал в този уебсайт компонента Google Analytics (с функция анонимизация). Google Analytics е услуга за уеб анализ. Уеб анализът представлява извличане, събиране и оценка на данни за поведението на посетители на уебсайтове. Услугата уеб анализ обхваща и данни за това, от кой сайт лицето е дошло на съответната интернет-страница (така наречения Referrer), кои под-страници на уебсайта са били посетени или колко често и колко дълго посетителят е разглеждал дадена под-страница. Уеб анализът се използва най-вече с цел оптимизация на съответния уебсайт и за анализ на разходите и ползите от интернет-рекламите.

Управителното дружество на компонента Google-Analytics е Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Администраторът използва допълнението “_gat._anonymizeIp” за уеб анализа чрез Google Analytics . С помощта на това допълнение IP-адреса на интернет-връзката на засегнатото лице се съкращава и анонимизира от Google, ако достъпът до нашите страници се осъществява от страна-членка на Европейския съюз или от друга страна-партньор по споразумението за европейското икономическо пространство.

Предназначението на компонента Google-Analytics е анализирането на потока посетители на нашия сайт. Google използва извлечените данни и информации и с цел оценка на използването на нашия сайт, както и за да състави онлайн-доклади, които показват активностите на нашите уеб страници, и за да ни предостави други услуги, свързани с използването на нашия сайт.

Google Analytics поставя бисквитка в информационно-технологичната система на засегнатото лице. По-горе вече обяснихме какво представляват бисквитките. Чрез поставянето на бисквитката Google получава възможност да анализира използването на нашия сайт. При всяко посещение на някоя от под-страниците на сайта, който се управлява от администратора и на който е интегриран компонент Google-Analytics, интернет-браузърът на информационно-технологичната система на засегнатото лице автоматично бива принуден чрез съответния компонент Google-Analytics да изпраща данни за целите на онлайн-анализа към Google. В рамките на този технически процес Google научава лични данни, например IP-адреса на засегнатото лице, като използва тези данни също и за да проследи произхода на посетителя и кликовете и впоследствие да направи възможно издаването на кредитни известия.

Чрез бисквитките се запаметяват лични информации, като например часът на достъпа, мястото, от което е извършен достъпът, и броят на посещенията на засегнатото лице на нашия сайт. При всяко посещение на нашите интернет-страници тези лични данни, включително IP-адресът на засегнатото лице, се изпращат на Google в Съединените американски щати. Тези лични данни се съхраняват от Google в Съединените американски щати. Google при определени обстоятелства предава събраните чрез тази техническа процедура лични данни на трети лица.

Както вече беше обяснено по-горе, засегнатото лице може по всяко време да спре използването на бисквитки от нашия сайт, като промени съответните настройки на използвания интернет-браузър и по този начин трайно блокира бисквитките. Тази настройка на браузъра също така ще предотврати изпращането на бисквитка от Google към информационно-технологичната система на засегнатото лице. Освен това вече изпратената от Google Analytics бисквитка може да бъде изтрита по всяко време чрез браузъра или друг софтуерен продукт.

Освен това засегнатото лице има възможност да възрази срещу събирането на извлечените от Google Analytics данни, отнасящи се за използването на на този интернет-сайт, както и срещу обработката на тези данни от Google, като по този начин ще предотврати обработката им. За целта засегнатото лице трябва да свали и инсталира браузърно разширение от линка https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Това браузърно разширение информира Google Analytics чрез JavaScript, че преносът на данни и информации за посещенията на уеб страници към Google Analytics е забранен . Инсталирането на това браузърно разширение се приема от Google като възражение.

Ако информационно-технологичната система на засегнатото лице след време бъде изтрита, преинсталирана или форматирана, то засегнатото лице трябва отново да инсталира браузърното разширение, за да деактивира Google Analytics. Ако браузърното разширение бъде деинсталирано или деактивирано от засегнатото лице или от друго лице в неговата сфера на влияние, има възможност за нова инсталация или повторно активиране на браузърното разширение.

Допълнителна информация и актуалните постановления за защитата на личните данни на Google можете да намерите на https://www.google.bg/intl/bg/policies/privacy/ и на http://www.google.com/analytics/terms/bg.html. Услугата Google Analytics е обяснена по-подробно на следния линк: https://www.google.com/intl/bg_bg/analytics/.

12. Постановления за защита на личните данни при активиране и използване на Instagram

Администраторът е интегрирал в този уебсайт компонент на услугата Instagram. Instagram е услуга, която може да бъде квалифицирана като аудиовизуална платформа. Тя дава възможност на потребителите да споделят снимки и видеоматериали и освен това позволява разпространението на такива файлове в другите социални мрежи.

Управляващо дружество на услугите на Instagram е Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

При всяко посещение на отделните страници на този уеб сайт, който се управлява от администратора и на който е интегриран компонент Instagram (бутон Insta), интернет-браузърът на информационно-технологичната система на засегнатото лице автоматично бива принуден чрез компонента Instagram да свали графика на съответния компонент от Instagram. В рамките на този технически процес Instagram получава информация за това, коя конкретна под-страница на нашия сайт е била посетена от засегнатото лице.

Ако засегнатото лице същевременно е влязло в профила си в Instagram, то при всяко посещение на засегнатото лице на нашия уебсайт и през цялото време на пребиваване на уебсайта Instagram получава информация за това, коя конкретна под-страница е посетена от засегнатото лице. Тази информация се събира чрез компонента Instagram и се съотнася чрез Instagram към съответния профил в Instagram на засегнатото лице. Ако засегнатото лице задейства някой от интегрираните на нашата интернет страница бутони Instagram, то предаваните чрез него данни и информации се съотнасят към личния акаунт в Instagram на засегнатото лице и се запазват и обработват от Instagram.

Instagram получава информация чрез Instagram -компонента, че засегнатото лице е посетило нашата страница, само тогава, когато засегнатото лице в момента на посещението едновременно е влязло в профила си във Instagram; това се случва независимо от това, дали засегнатото лице е кликнало върху Instagram-компонента или не. Ако засегнатото лице не желае такова предаване на информация към Instagram, то може да предотврати преноса на данни, като излезе от профила си във Instagram, преди да посети нашата интернет-страница. Допълнителна информация и актуалните постановления за защитата на личните данни на Instagram можете да намерите на https://help.instagram.com/155833707900388 и https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ .

13. Постановления за защита на личните данни при активиране и използване на YouTube

Лицето, отговорно за обработката, е интегрирало на тази интернет-страница компоненти на YouTube. YouTube е онлайн-видеопортал, който дава възможност на публикуващите възможност за безплатно качване на видеоклипове, а на другите потребители – за безплатно гледане, оценяване и коментиране на видеоклиповете. YouTube позволява публикуването на всички видове видеоматериали, така че е възможно гледането на цели филми и телевизионни предавания, както и на музикални клипове, трейлъри или съставени от самите потребители видеоклипове през интернет-портала.

Управително дружество на YouTube е YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC е дъщерно дружество на Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

При всяко посещение на някоя от под-страниците на този сайт, който се управлява от администратора и на който е интегриран компонент YouTube (YouTube-видео), интернет-браузърът на информационно-технологичната система на засегнатото лице автоматично бива принуден чрез компонента Instagram да свали графика на съответния компонент от YouTube . Допълнителна информация за YouTube можете да намерите на https://www.youtube.com/yt/about/bg/. В рамките на този технически процес YouTube и Google получават информация за това, коя конкретна под-страница на нашия сайт е била посетена от засегнатото лице.

Ако засегнатото лице същевременно е влязло в профила си в YouTube, то при всяко посещение на под-страница, която съдържа видеоклип на YouTube, YouTube получава информация за това, коя конкретна под-страница е посетена от засегнатото лице. Тази информация се събира от YouTube и Google и се съотнася към профила на засегнатото лице в YouTube.

YouTube und Google получават информация чрез YouTube -компонента, че засегнататото лице е посетило нашата страница, само тогава, когато засегнатото лице в момента на посещението едновременно е влязло в профила си в YouTube; това се случва независимо от това, дали засегнатото лице е кликнало върху видеоклип на YouTube или не. Ако засегнатото лице не желае такова предаване на информация към YouTube und Google, то може да предотврати преноса на данни, като излезе от профила си във YouTube, преди да посети нашата интернет-страница.

Актуалните постановления за защитата на личните данни на YouTube, които можете да намерите на https://www.google.bg/intl/bg/policies/privacy/, дават информация относно събирането, обработката и използването на лични данни от YouTube и Google.

14. Правна основа на обработката на личните данни

Чл. 6 I буква a на Основния регламент за защита на личните данни е правната основа на всички процеси на обработка в нашата фирма, при които ние искаме съгласието на засегнатото лице за обработка с определена цел. Ако обработката на лични данни е необходима за изпълнението на договор, в който засегнатото лице е една от страните, както например при процесите на обработка, необходими за доставка на стоки или за извършване на други услуги, то правната основа на обработката е чл. 6 I буква b на Основния регламент за защита на личните данни. Същото важи за процесите на обработка, които са необходими за провеждането на преддоговорни мерки, например при запитвания за нашите продукти и услуги. Ако нашата фирма има правно задължение, което изисква обработка на лични данни, например за изпълнение на данъчни задължения, то обработката се основава на чл. 6 I буква c на Основния регламент за защита на личните данни . В редки случаи обработката на лични данни може да е необходима за защитата на жизненоважни интереси на засегнатото лице или на друго физическо лице.

Такъв би бил например случаят, ако посетител в нашето предприятие се нарани и е необходимо негови лични данни като име, възраст, здравноосигурителни данни и други жизненоважни информации да бъдат предадени на лекар, болница или други трети лица. Тогава обработката на данните би се основавала на чл. 6 I буква d на Основния регламент за защита на личните данни . И накрая, процесите на обработка могат да се основават и на чл. 6 I буква f на Основния регламент за защита на личните данни. Този член е правната основа на процесите на обработка, които не могат да бъдат отнесени към някоя от предните правни категории, когато обработката е необходима за гарантиране на законен интерес на нашата фирма или на трето лице, доколкото интересите, основните права и свободи на засегнатото лице не са с по-голяма правна тежест. Такива процеси на обработка са позволени най-вече поради причината, че са изрично споменати от европейския законодателен орган. Този орган застъпва тезата, че законен интерес би могъл да бъде налице, когато засегнатото лице е клиент на отговорното лице (съображение 47 изр. 2 Основния регламент за защита на личните данни ).

15. Законни интереси от обработката, които се преследват от администратора или от трето лице

Ако обработката на личните данни се основава на чл. 6 I lit. f Основния регламент за защита на личните данни , то нашият законен интерес е извършването на нашата търговска дейност в полза на благополучието на всички наши сътрудници и  акционери.

16. Продължителност на периода на съхранение на личните данни

Критерият за продължителността на съхранението на личните данни е актуалният законов срок на съхранение.

След изтичане на този срок съответните данни се изтриват с рутинна процедура, освен ако не са необходими за изпълнение или подготовка на договори.

17. Законови или договорни разпоредби за предоставянето на личните данни; необходимост от сключване на договор; задължение на засегнатото лице да предостави личните данни; възможни последици в случай, че личните данни не бъдат предоставени

Уведомяваме Ви, че предоставянето на лични данни в някои случаи е задължително законово изискване (например при данъчните разпоредби) или може да бъде последица от договорни взаимоотношения (например данни за партньора по договора). Възможно е за сключване на договор да е необходимо засегнатото лице да ни предостави лични данни, които впоследствие да бъдат обработени от нас.

Засегнатото лице например е задължено да ни предостави лични данни, когато нашата фирма сключва договор с него. Ако личните данни не бъдат предоставени, то със засегнатото лице няма да може да бъде сключен договор. 

Преди да предостави лични данни засегнатото лице трябва да се обърне към нашия надзорник за защита на личните данни. В зависимост от конкретния случай надзорникът за защитата на личните данни ще обясни на засегнатото лице, дали предоставянето на личните данни се изисква от закона или по силата на договор, дали е необходимо за сключването на договор, дали е налице задължение за предоставяне на лични данни и какви ще бъдат последствията в случай, че личните данни не бъдат предоставени.